El pressupost municipal del 2008 no aclareix el futur de la piscina coberta

Els ingressos i despeses pugen a més de deu milions d'euros

Política

pressupost de l'ajuntament


«Són uns pressupostos per sortir del pas i per a aquest any 2008; no són els que nosaltres voldríem però els hem de fer a partir d’una realitat difícil i unes previsions econòmiques pessimistes, que cal afrontar amb els mitjans i el realisme necessaris». Amb aquestes paraules i l’asseveració que «en consciència ni jo mateix votaria favor d’aquests pressuposts» va presentar el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Cassà, Josep Hernández, els pressupostos de l’Ajuntament de Cassà per al 2008 que superen els deu milions d’euros i que es van aprovar amb els vots a favor dels regidors de l’equip de govern i amb les crítiques i vots en contra dels de l’oposició, de CiU. Tot i que des de l’equip de govern es va manifestar que part dels pressupostos es basaven en les xifres i previsions fetes per l’anterior equip de govern, des de CiU es va dir que era un pressupost imprudent i temerari per les previsions que fan d’ingressos. Sergi Baulida (CiU) va ser molt contundent en les seves crítiques als pressupostos del tripartit cassanenc, ja que considerà que no es complirien les previsions de l’equip de govern, especialment en aquells ingressos relacionats amb els processos urbanístics i constructius. A més, Baulida va dir que els pressupostos afavorien"els votants del nou equip de govern" si bé no va concretar en què es basaven les seves acusacions d’afavorir determinats sectors locals.

El ple del mes de maig tenia com a punt més destacat el dels pressupostos de l’any en curs; la resta de temes van quedar en un segon terme i es van aprovar per unanimitat de tots els regidors; entre aquests punts hi havia el del cens d’habitants, que certifica que l’u de gener a Cassà hi vivien 9.243 persones, i la transferència al Consorci de Benestar Social del Gironès de l’import corresponent de les aportacions del Fons de Finançament Local. Igualment es va aprovar per unanimitat la nova ordenança relativa a circulació i vies públiques que equilibra les sancions per adequar-se al nou sistema de cobrament d’infraccions gestionat per la Diputació de Girona.
«Context poc optimista»
El regidor d’Hisenda, Josep Hernandez va presentar el pressupost per al 2008 fent una pinzellada a la situació econòmica general i recordant que el context no pot ser optimista, ja que el creixement s’ha basat en la construcció i l’aturada del sector ha sotragat i aturat aquest creixement en un procés que pot durar tres o quatre anys i que pot afectar clarament les hisendes locals. En la introducció a la memòria dels pressuposts Hernandez assenyalà el següent:
"El pressupost que ara es presenta té un contingut que es podria qualificar de «poc original» respecte als presentats per l’anterior equip de govern, i així es almenys en les partides bàsiques que havien estat consensuades pel fet de que per la seva estructura no permeten grans desviacions, especialment en els capítols «obligats», tant pel que fa als ingressos com a les despeses.
El capítol d’ingressos ve encapçalat pels impostos directes i molt especialment per l’ IBI al qual no es aliè el fet de que l‘ultima revisió cadastral es realitzés ara fa 20 anys, per la qual cosa els valors, i en conseqüència la quota aplicable, estan fora del que es podrien considerar paràmetres lògics respecte de les valoracions de mercat, i per les transferències provinents de l’Estat o de la Generalitat que segueixen uns patrons fixos i fora de l’abast de la gestió de l’Ajuntament.
Capítol a part es l’ ingrés corresponent a l’ICIO, impost que grava les construccions i obres en general i que per les seves característiques esta directament lligat a l’activitat urbanística i constructora. El fet que el pes d’aquest import en el volum total d’ingressos en els anteriors exercicis hagi estat del 20% aproximadament fa que en un escenari de creixement negatiu, que no de recessió, de l’activitat econòmica en general i especialment en el ram de la construcció, unit a una davallada de l’expectativa especulativa sobre el preu del sol disponible, repercuteix directament sobre el volum de recaptació d ‘aquest impost del 2008.
Tot això comporta que, malgrat el creixement relatiu respecte a l‘any anterior sigui del 10%, en xifres absolutes la recaptació es netament inferior.
Aquest efecte negatiu s’ha de notar necessariament en la contenció de la despesa, sigui corrent o d’inversió que tot i que té un tractament diferent en el finançament la seva incidència final s’ha d’avaluar conjuntament".
Hernandez va deixar clar que "aquest pressupost no és el que hauria agradat presentar a l’equip de govern i té com objectiu posar el comptador a zero; serà una temporada difícil i hem de veure com ho podem fer perquè no repercutei-xi en el ciutadà d’una manera gaire dura".
La piscina coberta, en suspens
El pressupost general de l’Ajuntament creix un 21% amb relació al del 2007, si bé queda una mica per sota del 2006 amb un import global de més de deu milions i mig d’euros. La partida clau, en l’apartat d’inversions és la de piscina coberta que es valora en 1.250.000 euros, si bé no està clar que això signifiqui la posada en marxa de la construcció, ja que els ingressos provenen de les aportacions de la mateixa empresa i de la subvenció de la Diputació. Des de l’oposició, Sergi Baulida va qualificar de curiós i grotesc el sistema que s'havia fet servir per incloure aquesta partida, ja que amb els diners previstos ni tan sols no es podria executar la primera fase de l’obra, i que el que havia fet l’equip de govern era un «apanyu», simplement perquè figurés en el pressupost.
L’equip de CiU va retreure la poca ambició del pressupost de l’equip de go-vern atès que hi havia poques inversions i que malgrat la crisi, era un procés que no es podia aturar, ja que no hi hauria d’haver por a fer inversions, sinó que s’haurien d’incrementar.
Pel que fa als crèdits, Baulida – que va recordar al nou equip de govern que no és el mateix veure els toros des de la barrera que des de la plaça- va dir que amb els pressupostos presentats no es disminuiria l’endeutament municipal com havien dit que farien els regidors de l’oposició, ja que segons la liquidació del 2007 el nivell d’endeutament estava al 56 % i passava al 60% amb les xifres presentades pel regidor d’ERC; Hernandez va respondre que el pressupost s’havia de comparar amb el pressupost ï el de l’any anterior era del 63,4% per la qual cosa la reducció hi era ben clara.
Altrament, des de l’oposició es va considerar que els pressupostos eren electoralistes, ja que beneficiaven els votants de les forces del govern, i temeraris, ja que hi ha havia unes previsions d’ingressos massa elevades en relació al que passarà en realitat i que es podria preveure tenint en compte el desenvolupament real de l’exercici actual. En conclusió, Sergi Baulida va posar el símil del tràgic final de la pel·lícula Telma i Louise dient que l’Ajuntament de Cassà està envoltat per una situació econòmica difícil i que en comptes de trobar una solució adequada com ara un pla de sanejament i de contenció de la despesa «el que fa és accelerar cap al precipici».
En la seva resposta, el regidor Josep Hernandez, després d’agrair les aportacions de Sergi Baulida "que té molta més experièn-cia que jo a fer pressupostos"- va respondre algunes de les al·legacions de l’oposició. En primer lloc va recordar que part de les xifres que es consideraven poc realistes eren les mateixes que havien utilitzat quan CiU era al govern, ja que el pressupost es redacta a partir d’unes dades que en aquest cas eren les mateixes que havia utilitzat Sergi Baulida en el primer avantprojecte dels pressupostos. Pel que fa a la piscina coberta, Hernandez va precisar que el tema no està gens clar , ja que existeixen alguns incompliments per part de l’arquitecte redactor i que «potser s’haurà de fer la piscina.. però potser no la que està projectada inicialment» i va dir que, evident-ment, cas que s’iniciessin les obres aquest any 2008, no es podrien acabar del tot per la qual cosa la dotació prevista és adequada.
Finalment, el regidor d’ERC va recordar que les actuacions del nou govern municipal aquest any 2008 anaven destinades a resoldre la situació econòmica que havien trobat en entrar a l’Ajuntament, amb 600.000 euros de factures pendents de pagar, i que el compromís era salvar la situació; en aquest sentit va proposar fer una trobada d’antics regidors d’Hisenda de Cassà per analitzar la situació i mirar de trobar-hi una bona sortida. Hernandez va coincidir amb Sergi Baulida que la situació era diferent des de l’oposició i va reconèixer que des del punt de vista empresarial «l’Ajuntament és un mal negoci».
Ampliació de la llar d’infants
En un altre ordre de coses, el regidor d’Ensenyament, Miquel Chamorro va informar de les reunions mantingudes amb el departament d’Educació per resoldre la mancança d’espai a la lar d’infants municipal i la solució adoptada de posar mòduls prefabricats. I que encara que aquesta partida no es veiés reflectida en els pressupostos, la solució hi era.


vegueu l

Comentaris

E F Cassà de la Selva
19.

Jo recordo que la Festa Major era millor abans,Recordeu quant adornabam els carrers? Ens pasabem dias preparant els retol,dibuix,per possar al cap del carrer.Adorns,vanderetes.....tot el carrer colaborabam,ara re de re.No podem tornarhi?

jove cassanenc Cassà de la Selva
18.

Per la meva opinió també s'ha de mirar més per la gent jove de cassà, que els grups de música que han assistit aquest any són una vergonya, a part d'algun que encara valia la pena els altres eren patètics! No mireu el preu ajuntament, el que si heu de mirar és el jovent, el futur de cassà! Mireu per tothom no tan geganters i més bon concerts!

Pere Bosch Cassà de la Selva
17.

Totalment d'acord amb en Pere (15) i no sóc jo mateix, la festa guanyarà molt quan s'hi torni a implicar tothom i una bona manera és promocionar els sopars de carrer. No sé si us hi heu fixat però últimament la gent de Cassà aprofita els dies de festa major per fer algun viatge i marxar del poble i això no ve d'ara.
Per cert, l'altre dia vaig sentir l'anunci de la festa major de no sé quin poble i feien una gimcana familiar, és a dir, passejada en familia buscant certs punts; trobo que és una idea molt bona que es podria "copiar". No tinguem por a copiar bones idees, el problema és copiar les dolentes.

Cassanenc Cassà de la Selva
16.

És veritat que les Festes Majors van a menys, però la festa Major de Cassà va a Caiguda Lliure.

Quan funciona una Festa Major?

Voldria recordar la Festa Major de Cassà de fa 8-10 anys enrera on hi estava de forma activa, una Comisió de Festes, seriosa que liderava i feia de Motor de les activitats tant de joves, menuts i grans, i una implicació per part dels regidors de l´Ajuntament amb els serveis municipals al darrera.

Aquest crec que és el model que hem de recuperar!

No si val a montar una Festa Major a gust de 4 amics i sense pensar de veritat a qui va destinada la Festa, a Tots els Cassanencs!!!!!

Felicitats Gegants!

Pere Cassà de la Selva
15.

Una de les coses que crec que s’hauria de recuperar és el sopar al carrer que es feia el divendres posterior a la festa.
En alguns carrers com el que jo visc, encara el fem. Realment fa festa i ajuda al bon veïnatge.
I no té cap cost econòmic, només es tracta de tornar-ho a preveure en el programa, i que se’n parli.
Crec que seria un primer pas en la direcció de tornar unir els carrers en participar de la festa.

Comenta aquest article