Dijous, el ple del mes de març

Nou espai d'aparcament al carrer de l'Hospital

Política, Societat, Esports, Economia, Lleure i festes, Cultura, Entitat

Dijous que ve hi haurà el ple ordinari del mes de març en el que entre altres temes s'aprovarà la creació d'un nou espai d'aparcament públic al carrer de l'Hospital.

L'ordre del dia de la sessió serà el següent

1.- Aprovació acta anterior de 28/02/2019

2.- Donar compte de decrets d'alcaldia núm. 2019/349 a 2019/581

3.- Programa d’actuació per l'impuls del cicloturisme i la mobilitat sostenible en sol no urbanitzable

4.- Modificació puntual núm. 18 del POUM de Cassà de la Selva de modificaci6 del traçat d'un tram del camí públic del veïnat d'Esclet (polígon 11, parcel·la 9005)

5.- Conveni urbanístic amb l'entitat mercantil BREPE s.l.u i Marcos esteve Panella i Andreu Juanals Fuster per a la modificacio del POUM de Cassa de la Selva respecte el pla de millora urbana pmu a01 can Molinas

6.- Conveni de cessió ús finca registral 8613 entre els carrers Primitiu Artigas, Doctor Robert i Hospital per aparcament públic

7.- Conveni de cessió ús finca registral 2699 al carrer Hospital per aparcament public

8.- Aprovació pla de foment del voluntariat

9.- Declaració concurrència per bonificacions ICIO

10.- Reconeixement extrajudicial de crèdit

11.- Donar compte de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2018

12.- Donar compte de l'informe de control permanent de compliment de l'estabilitat pressupostaria, regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost 2018

13.- Donar compte de l'informe d'omissió de la funció d’interventora de l'exercici 2018

14.- Informes d'alcaldia i regidors

15.- Precs i preguntes

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article