L'Ajuntament de Campllong incrementa les taxes un 4,5%

Congela l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’ICIO, l’IAE i les plusvàlues.

Política

L’Ajuntament de Campllong va aprovar en el ple de dijous passat les ordenances fiscals per a 2009. La corporació ha optat per la congelació de l'impost de vehicles de tracció mecànica, l'impost de construccions, instal•lacions i obres (ICIO), l’impost d’activitats econòmiques (IAE), i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues).

Pel que fa a l’impost de Béns Immobles (IBI), es congela el tipus però hi ha hagut una revisió del cadastre, que no és res més que una regularització, encara que en alguns casos pot suposar una puja significativa.

La taxa d’escombraries puja un 4,5% -l’IPC-. L’Ajuntament, però, continuarà aplicant importants bonificacions per tal d’incentivar la gestió correcta de les deixalles. És a dir, els veïns que disposen de compostador tenen un descompte de 40€. A més es realitzen cursos de gestió de deixalles per als veïns de Campllong on la participació suposa un descompte de 25€ per a cada casa ( aquesta bonificació es pot augmentar en un 50% si el total de membres de la unitat familiar realitzen el curset). D’altra banda les cases on tots els membres de la família són jubilats, o pensionistes gaudeixen també d’un descompte afegit del 50% de la taxa d’escombraries resultant.

La resta d’ordenances fiscals que també s’apugen l’IPC, és a dir un 4,5%, són la taxa d’ocupació de domini públic, la reguladora de taxes per l’estudi, anàlisi i expedició de documents i llicències en l’àmbit urbanístic i control ambiental, la reguladora de la taxa per l’expedició de documents i per activitats jurídico administratives i la reguladora de la taxa per a usos excepcionals dels camins i vies rurals municipals.

La taxa del servei municipal de cementiri també s’apuja un 4,5%, però s’ha fet una revisió a la baixa de la concessió temporal de nínxols del 60% del cost, que suposa un estalvi de 100€ en aquest servei.


Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article