Comença l'acivitat de Patis Oberts

Societat

 Des del passat 2 de març tenen lloc a Cassà els Patis Oberts. Aquesta activitat està promoguda i subvencionada per la Secretaria d'Immigració de la Generalitat de Catalunya.


Pel que fa al projecte de Cassà de la Selva parteix d'una iniciativa de l'Ajuntament del municipi, compta amb el suport del consorci de Benestar Social Gironès-Salt, la col•laboració dels diferrents centres educatius del municpi, i la participació dinamitzadora i executiva de l’Associació cultural El Castellet.

Els Patis Oberts tenen com a objectiu enmarcar un espai intercultural de relació a partir del qual poder enfortir el lligam dels Infants i Joves d'arreu en un mateix projecte d'activitat de lleure.

PRESENTACIÓ
La presència de persones immigrants al poble de Cassà de la Selva ha transformat la realitat sociocultural del poble amb la incorporació de noves manifestacions culturals i tradicions i amb l’aparició de conceptes diferents respecte a la utilització de l’espai públic o a la gestió del temps.
Aquesta presència progressivament més nombrosa de persones d’origen i procedència diversa s’ha fet visible en els serveis públics bàsics municipals –centres educatius, assistència sanitària, serveis socials...-, els quals han adaptat les seves pràctiques, protocols i continguts a la nova situació. Aquesta capacitat de resposta i adaptació a la realitat no s’ha observat, en canvi, en l’àmbit del lleure, en el qual continuen absents la majoria d’infants i joves d’origen immigrant. Els motius que poden explicar aquest fet són bàsicament tres:
• La manca de tradició i de presència d’aquestes pràctiques d’educació en el lleure en els països d’origen de la població immigrada a Cassà
• La inexistència d’una política d’ajudes públiques que fomenti la participació igualitària i l’accés de tots els infants i joves
• L’absència d’un plantejament global integrador que incorpori el principi i els valors de la interculturalitat i el respecte i el dret a l’atenció a la diversitat cultural per part de les entitats, clubs i associacions de lleure

Cada vegada més es reconeix el lleure com un espai integrador, amb capacitat de proporcionar respostes pedagògiques que complementen la tasca educativa que les escoles i les famílies porten a terme. En aquest àmbit els infants i adolescents aprenen a conviure, a acceptar l’altre i a valorar les aportacions i les diferències existents entre uns i altres. En resum, les activitats extraescolars esdevenen espais de relació no formals que ajuden a desenvolupar-se com a persones.
Ateses aquestes premisses, és lògic que professionals d’àmbits diferents alertin sobre la pobra participació de la població immigrada en l’educació en el lleure i els riscos de desarrelament i discriminació social que això comporta i demanin una nova política respecte a aquest tema amb recursos i mitjans adequats que facin front a aquesta problemàtica. El projecte de Patis oberts representa l’oportunitat de desenvolupar línies estratègiques que tinguin en compte les necessitats detectades i els reptes plantejats, dintre d’un marc de col•laboració i coordinació de tots els agents socials del municipi.

OBJECTIUS
El projecte de Patis oberts subvencionat per la Secretaria per a la Immigració vol corregir les desigualtats existents entre els joves i els nens immigrants respecte a l’accés a les activitats extraescolars. En aquest sentit, se’ns planteja posar en marxa un conjunt de mesures adreçades a assolir els objectius següents:
• Promoure l’educació en el lleure com element clau d’integració i d’inclusió social i cultural
• Desenvolupar accions per combatre el desarrelament i la discriminació dels infants d’origen immigrant
• Eliminar les traves que dificulten l’accés d’aquesta població a les activitats esportives, culturals i de lleure que s’organitzen en el municipi
• Crear espais de trobada, de convivència i de socialització en valors i principis compartits
• Incorporar el principi d’interculturalitat en la pràctica educativa de les activitats extraescolars
• Fomentar activitats culturals i de participació comunitària que facilitin la implicació de les persones estrangeres
• Potenciar el treball en xarxa entre els centres educatius i les entitats i associacions esportives i de lleure
• Planificar el temps lliure incorporant elements i principis que responguin a la realitat multicultural del municipi
• Gestionar l’ús de l’espai públic per tal de fomentar i garantir la cohesió social i la convivència ciutadana

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article