El ple del mes de juny es farà l'u de juliol

Política

El ple municipal del mes de juny se celebrarà el dijous u de juliol, a les 7 de la tarda. El retard s'ha esdevingut per no fer coincidir la sessió amb la festivitat de Sant Joan, que era el dia teòric del ple municipal


L'ordre del dia de la sessió serà el següent:

1. Aprovació de l'acta anterior.

2. Dació de compte de decrets d'alcaldia.

3. Proposta d'acord d'aprovació dels comptes generals de l'exercici 2009 de l'Ajuntament.

4. Proposta d'acord de reconeixement de compatibilitat per a l'exercici d'activitats professionals privades a empleats municipals.

5. Proposta de reclacificació dels llocs de treball reservats a funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional: secretaria, intervenció i tresoreria.

6. Ratificació del decret que aprova la reducció de les retribucions del personal funcionari i laboral resultat de l'aplicació de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

7. Proposta d'aprovació de l'operació de crèdit de 430.000 € prevista en el pressupost de 2010.

8. Proposta d'acord de l'operació de crèdit de 1.100.000 € per finançar les obres de rehabilitació de Can Trinxeria.

9. Proposta d'acord de reducció en un 5% les retribucions en concepte d'indemnitzacions que perceben els regidors de l'Ajuntament.

10. Informe de l'alcaldia i els regidors

11. Torn obert de paraules.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article