La Junta de govern dóna el primer vistiplau a la planta de biomassa

Més de 250 signatures en contra que no s'han valorat en aquest tràmit

Política

La junta de govern de l'Ajuntament de Cassà ha aprovat  prèviament la sol.licitud presentada per ENERFUST XXI, SL, per a la instal.lació d’'una planta de cogeneració amb estella forestal, en el Vt. de Verneda, s/n. El govern municipal ha desestimat les al·legacions presentades pel regidor de CiU, Emili Rebugent, avalades per més 250 signatures


Segons l'informe tècnic municipal cal tenir present que  la llei d’urbanisme, estableix que el sòl no urbanitzable pot ésser objecte d’actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els
equipaments d'’interès públic que s'’hagin d’'emplaçar en el medi rural i es consideren d'’interès públic les instal.lacions i obres necessàries  per a serveis tècnics com la producció d’'energia a partir de fonts renovables i les altres instal.lacions ambientals d’'interès públic,

Igualment, l'informe considera que les al·legacions d'Emili Rebugent fan referència a aspectes mediambientals i no al tràmit urbanístic que pertocava realitzar.

L'informe recorda que un cop obtinguda l’autorització de la Comissió Territorial d'’Urbanisme de Girona i la llicència d’activitat, caldrà sol.licitar també la corresponent llicència d’'obres municipal.
El projecte d’'obres caldrà que inclogui, a més de les edificacions i instal.lacions a construir, la definició de les actuacions a fer sobre la vialitat existent i la continuïtat amb els camins públics
de la zona.
La junta de govern ha acordat a més trametre la documentació presentada i la referida a la tramitació de la llicència, a la Comissió Territorial d’'Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació, si s'’escau.

Comentaris

J.V. Cassà de la Selva
1.

A l'últim ple municipal, es va parlar de regular la publicitat al carrer. Suposo que només la comercial, i espero que no sigui per censurar opinions contràries a l'equip de govern.
Si no és així, que passarà quan s'hagi de fer propaganda electoral?

Comenta aquest article