Dijous, ple municipal

Política

Després que el mes de març no hi hagués sessió, aquest dijous hi haurà ple municipal.

La sessió serà ales vuit del vespre amb el següent ordre del dia:
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, QUE
S’EFECTUARÀ EL DIA 10 D' ABRIL DE 2014, A LES 20:00 HORES

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’acord d’aprovació de l’acta del Ple municipal ordinari de data 27 de febrer de 2014

2.- Dació de comptes i decrets d’alcaldia del mes de febrer i març de 2014

3.- Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 2014/132 de data 28 de febrer de 2014 relatiu a la Liquidació del pressupost de l'exercici 2013

4.- Proposta d’acord de modificació de crèdits del pressupost de 2014, mitjançant suplement de crèdit

5.- Proposta d’acord de modificació de crèdits del pressupost de 2014, mitjançant crèdit extraordinari

6.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva de la desafectació d'un tram de camí públic inclòs en la parcel·la 9021 del polígon 11 i permuta del mateix com a bé patrimonial segons sol·licitud de Lluís Casadevall Falgàs

7.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni de col·laboració en la recaptació de les taxes de clavegueram i de recollida d’escombraries entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i la societat Aqualia, Gestión Integral del Agua SA

8.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni administratiu de compensació de crèdits i deute mutus entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i les entitats mercantils Promoplatja SA i Promocons-EuroSur SL

9.- Moció d'adhesió al pacte nacional pel dret a decidir

10.- Informe d’alcaldia i regidors

11.- Torn obert de paraula

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article