Aquest mes torna a haver-hi ple ordinari

Política

Dijous que ve, després de no haver-n'hi hagut al mes de juny, torna la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Cassà, que es farà a les 8 del vespre.

L'ordre del dia de la sessió serà el següent:

1.-     Proposta d’acord d’aprovació de l’acta del Ple municipal ordinari de 29 de maig de 2014  i extraordinari de data 12 de juny de 2014.
 
2.-     Dació de comptes de decrets d’alcaldia del mes de maig i juny.
 
3.-     Donar compte de l'Informe de la Intervenció del seguiment del Pla d'Ajust aprovat conforme el previst en el RDL 4/2012, respecte el Segon Trimestre de l'exercici 2014.
 
4.-     Donar compte de l'informe d'intervenció de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de la regla de despesa de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, corresponent al segon trimestre de 2014.
 
5.-     Proposta d'acord d'aprovació de la liquidació i integració a la comptabilitat de l’Ajuntament de l’Organisme Autònom Centre Cultural Sala Galà.
 
6.-     Proposta d'acord d'aprovació de la liquidació i integració a la comptabilitat de l’Ajuntament de l’Organisme Autònom Radio Municipal.
 
7.-     Proposta d'acord d'aprovació de les dues festes locals per al proper any 2015.
 
8.-     Proposta d’acord d’aprovació de la bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la instal·lació d’especial interès pels mòduls prefabricats de l’INS Cassà de la Selva.
 
9.-     Proposta d’acord d’aprovació de la bonificació del 50% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de l’entitat mercantil FUNUS GIRONA  SLU, per a la construcció d’especial interès del tanatori.
 
10.- Proposta d’acord d’aprovació inicial de la Modificació Puntual número 7 del POUM de Cassà de la Selva consistent en correccions al Nord del C/ Provincial.
 
11.- Informe d’alcaldia i regidors.
 
12.- Torn obert de paraula.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article